No School for students: Friday, April 19th (Teacher Planning Day)
No hay clases para estudiantes: viernes 19 de abril (Día de planificación de maestros)
Học sinh nghỉ học: Thứ Sáu, ngày 19 tháng 4 (Ngày Kế hoạch Giáo viên)