Abraham Lincoln High School Text

IMPORTANT MESSAGE FROM PRINCIPAL ESQUIBEL 3-2-2021

Posted 03/02/2021

 Abraham Lincoln High School

2285 S. Federal Blvd.

Denver, CO

Principal Esquibel

March 2, 2021

Dear Abraham Lincoln High School Families:

It is our priority to keep you informed of incidents related to student safety. This letter is to let you know that, earlier today, we received a report of a threat against our school.

The DPS Department of Safety and the Denver Police Department are investigating the threat. As a safety precaution, our campus will have additional security on our campus today.

Our number one priority at our school is to make sure all of our students and staff members are safe and that they are provided a strong and supportive learning environment. Should you choose to keep your student at home today please ensure they are logging into their classes online.

In partnership with DPS, and the entire campus, Abraham Lincoln High School is committed to providing a safe and secure school environment for all students. Our school works closely with the Department of Safety and the Denver Police Department to report all safety incidents that are related to our school and anything suspicious that may occur in the neighborhood.

I thank you for your ongoing support and your efforts in helping us to keep our school a safe place of learning for our students. As always, please do not hesitate to reach out to me if you have any questions.

Sincerely,

Antonio Esquibel

 

 

Principal

 

 

Preparatoria Abraham Lincoln

2285 S. Federal Blvd.

Denver, CO

Principal Esquibel

 

2 de marzo, 2021

Estimado Familias de Abraham Lincoln,

Es nuestra prioridad mantenerlo informado de incidentes relacionados con la seguridad de los estudiantes. Esta carta es para hacerle saber que, antes de hoy, hemos recibido un informe de una amenaza contra nuestra escuela.

EL Departamento de Seguridad de DPS y el Departamento de Policía de Denver están investigando la amenaza. Como precaución de seguridad, nuestro campus tendrá seguridad adicional en nuestro campus hoy.

Nuestra prioridad número uno en nuestra escuela es asegurarnos de que todos nuestros estudiantes y miembros del personal estén seguros y que se les proporcione un ambiente de aprendizaje fuerte y de apoyo. Si usted elige mantener a su estudiante en casa hoy por favor asegúrese de que están iniciando sesión en sus clases en línea.

En asociación con DPS, y todo el campus, la Escuela Secundaria Abraham Lincoln está comprometida a proveer un ambiente escolar seguro para todos los estudiantes. Nuestra escuela trabaja estrechamente con el Departamento de Seguridad y el Departamento de Policía de Denver para reportar todos los incidentes de seguridad que están relacionados con nuestra escuela y cualquier cosa sospechosa que pueda ocurrir en el vecindario.

Les agradezco su apoyo continuo y sus esfuerzos para ayudarnos a mantener nuestra escuela en un lugar seguro de aprendizaje para nuestros estudiantes. Como siempre, no dude en ponerse en contacto conmigo si tiene alguna pregunta.

 

Atentamente,

Antonio Esquibel

 

 

Director

 

 

Trường trung học Abraham Lincoln

2285 S. Federal Blvd.

Denver, CO

Hiệu trưởng Antonio Esquibel

Ngày 2 tháng 3 năm 2021

Kính gửi các gia đình trường trung học Abraham Lincoln:

Ưu tiên của chúng tôi là thông báo cho bạn về các sự cố liên quan đến an toàn của học sinh. Thư này là để cho bạn biết rằng, vào đầu ngày hôm nay, chúng tôi đã nhận được một báo cáo về một mối đe dọa chống lại trường học của chúng tôi.

Sở An toàn DPS và Sở Cảnh sát Denver đang điều tra mối đe dọa. Như một biện pháp phòng ngừa an toàn, khuôn viên của chúng tôi sẽ có thêm an ninh trong khuôn viên của chúng tôi ngày hôm nay.

Ưu tiên số một của chúng tôi tại trường của chúng tôi là đảm bảo tất cả học sinh và nhân viên của chúng tôi được an toàn và họ được cung cấp một môi trường học tập mạnh mẽ và hỗ trợ. Nếu bạn chọn để học sinh của mình ở nhà hôm nay, vui lòng đảm bảo rằng họ đang đăng nhập vào các lớp học của họ trực tuyến.

Hợp tác với DPS và toàn bộ khuôn viên trường, Trường Trung Học Abraham Lincoln cam kết cung cấp một môi trường học an toàn và bảo mật cho tất cả học sinh. Trường của chúng tôi hợp tác chặt chẽ với Sở An toàn và Sở Cảnh sát Denver để báo cáo tất cả các sự cố an toàn liên quan đến trường của chúng tôi và bất kỳ điều gì đáng ngờ có thể xảy ra trong khu vực lân cận.

Tôi cảm ơn sự hỗ trợ không ngừng của bạn và những nỗ lực của bạn trong việc giúp chúng tôi giữ cho trường học của chúng tôi là một nơi học tập an toàn cho học sinh của chúng tôi. Như mọi khi, vui lòng liên hệ với tôi nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào.

Trân trọng,

Antonio Esquibel

 

 

Hiệu trưởng