Abraham Lincoln High School Text

Important Announcement 11/3

Posted 11/04/2020

Dear Abraham Lincoln High School Families,

It is our priority to keep you informed of incidents related to safety. We want to make you aware that two students or staff members have been diagnosed with COVID-19. We have notified those people who were in close contact to these individuals.

Each case of COVID-19 is interviewed by public health. As part of this public health investigation:
•    These individuals diagnosed are being kept home from school until they are no longer infectious.
•    The persons’ activities when they could have spread COVID-19 were assessed.
•    The people who were close contacts with the persons with COVID-19 are instructed to
•    Stay home from school for 14 days after the exposure. This is called quarantine.
If you have any concerns about your health, we encourage you to contact the Denver Health School Based Health Center at 303-602-8958 (or your primary care provider) for further evaluation and possible testing.

Thank you.

Antonio Esquibel
Principal
https://alhs.dpsk12.org/

______________________________________________

Estimadas familias de la preparatoria Abraham Lincoln,

Es nuestra prioridad mantenerle informado de las incidencias relacionadas con la seguridad. Queremos informarle que dos estudiantes o miembros del personal han sido diagnosticados con COVID-19. Hemos notificado a las personas que estuvieron en contacto cercano con estas personas.

Cada caso de COVID-19 es entrevistado por salud pública. Como parte de esta investigación de salud pública:
• Estas personas diagnosticadas no deben ir a la escuela hasta que ya no sean infecciosas.
• Se evaluaron las actividades de las personas cuando pudieron haber propagado COVID-19.
• Se instruye a las personas que estuvieron en contacto cercano con las personas con COVID-19 a
• No vaya a la escuela durante 14 días después de la exposición. A esto se le llama cuarentena.
Si tiene alguna inquietud sobre su salud, le recomendamos que se comunique con el Centro de salud escolar de Denver Health al 303-602-8958 (o con su proveedor de atención primaria) para una evaluación adicional y posibles pruebas.

Gracias.

Antonio Esquibel
Principal
https://alhs.dpsk12.org/

______________________________________________

 

Kính gửi các gia đình trường trung học Abraham Lincoln,

Ưu tiên của chúng tôi là thông báo cho bạn về các sự cố liên quan đến an toàn. Chúng tôi muốn thông báo cho bạn biết rằng hai học sinh hoặc nhân viên đã được chẩn đoán mắc bệnh COVID-19. Chúng tôi đã thông báo cho những người có liên hệ chặt chẽ với những cá nhân này.

Mỗi trường hợp COVID-19 đều được phỏng vấn bởi y tế công cộng. Là một phần của cuộc điều tra sức khỏe cộng đồng này:
• Những cá nhân được chẩn đoán này đang được giữ ở nhà cho đến khi họ không còn lây nhiễm.
• Các hoạt động của những người này khi họ có thể làm lây lan COVID-19 đã được đánh giá.
• Những người tiếp xúc gần gũi với những người bị COVID-19 được hướng dẫn
• Nghỉ học ở nhà trong 14 ngày sau khi bị phơi nhiễm. Đây được gọi là kiểm dịch.
Nếu bạn có bất kỳ lo lắng nào về sức khỏe của mình, chúng tôi khuyến khích bạn liên hệ với Trung tâm Y tế Trường học Denver Health theo số 303-602-8958 (hoặc nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc chính của bạn) để được đánh giá thêm và có thể kiểm tra.

Cảm ơn bạn.

Antonio Esquibel
Hiệu trưởng
https://alhs.dpsk12.org/