Abraham Lincoln High School Text

ALHS Spanish Minor Students Thrive at MSU

Posted 04/19/2019

Metropolitan State University of Denver celebrates the Spanish minor students of Abraham Lincoln high school and their amazing accomplishments! These students are taking a sequence of courses through Metro State which will earn them a college minor in Spanish before graduating from High School.

Thank you Elena and Maria for everything you do and thank you to all the students who are participating in this program. We are so proud of all of you!!!

¡La Universidad Metropolitana de Denver celebra a los estudiantes menores españoles de la escuela secundaria Abraham Lincoln y sus increíbles logros! Estos estudiantes están tomando una secuencia de cursos a través de Metro State que les otorgará una licenciatura en español antes de graduarse de la preparatoria. Gracias Elena y María por todo lo que haces y gracias a todos los estudiantes que participan en este programa. Estamos muy orgullosos de todos ustedes!

Đại học bang Metropolitan Denver kỷ niệm các học sinh nhỏ người Tây Ban Nha của trường trung học Abraham Lincoln và những thành tích đáng kinh ngạc của họ! Những sinh viên này đang tham gia một chuỗi các khóa học thông qua Metro State, họ sẽ kiếm cho họ một trường đại học bằng tiếng Tây Ban Nha trước khi tốt nghiệp Trung học.

Cảm ơn Elena và Maria vì tất cả những gì bạn làm và cảm ơn tất cả các sinh viên đang tham gia chương trình này. Chúng tôi rất tự hào về tất cả các bạn !!!