Abraham Lincoln High School Text

ALHS Points of Pride

Posted 04/18/2019

We are excited to highlight some Points of Pride for our Lancer Scholars. Our staff and students have done an amazing job showing documented growth and improvement, and I am very proud of them. Please take a moment to review this information. ALHS continues offer innovative learning opportunities and free college credit, while improving student outcomes and leading the district in some key growth areas. Please click the link below to view the newsletter!

ALHS Points of Pride – Newsletter

Estamos muy contentos de resaltar algunos puntos de orgullo para nuestros Lancer Scholars. Nuestro personal y nuestros estudiantes han hecho un trabajo increíble mostrando un crecimiento y una mejora documentados, y estoy muy orgulloso de ellos. Por favor tome un momento para revisar esta información. ALHS continúa ofreciendo oportunidades de aprendizaje innovadoras y créditos universitarios gratuitos, al tiempo que mejora los resultados de los estudiantes y dirige al distrito en algunas áreas clave de crecimiento. Por favor haga clic en el enlace de abajo para ver el boletín!

Chúng tôi rất vui mừng được nêu bật một số Điểm đáng tự hào cho các học giả Lancer của chúng tôi. Nhân viên và sinh viên của chúng tôi đã thực hiện một công việc tuyệt vời cho thấy sự phát triển và cải thiện được ghi nhận, và tôi rất tự hào về họ. Xin vui lòng dành một chút thời gian để xem xét thông tin này. ALHS tiếp tục cung cấp các cơ hội học tập sáng tạo và tín dụng đại học miễn phí, đồng thời cải thiện kết quả của học sinh và dẫn đầu học khu trong một số lĩnh vực tăng trưởng chính. Vui lòng nhấp vào liên kết dưới đây để xem bản tin!