Abraham Lincoln High School Text

ALHS is transitioning to four days a week of In-Person Learning.

Posted 03/22/2021

ABRAHAM LINCOLN HIGH SCHOOL

2285 S. Federal Blvd.

Denver, CO 80219

720-423-5000

 

Abraham Lincoln High School is transitioning to four days a week of In-Person Learning.

 

Dear Abraham Lincoln High School Community,

Our Abraham Lincoln High School Administrative Team and DPS leadership team have been working hard to plan positive and enriching experiences for all students. We have been following the DPS 5 Health Guidelines to offer a successful 2-day/week experience for In-Person Learners. With our staff and students successfully following these guidelines in Quarter 2 and Quarter 3, it has put us in a position to move forward to a 4-day In-Person learning experience for all Lincoln students.  We believe that by providing a 4-day In-Person learning experience it will better support our students with academic success and social interaction with other students and teachers.

 

Starting Tuesday, April 6th, those who decide to become or remain In-Person learners will transition to a Monday through Thursday (4 days a week) In-Person schedule. Fridays will remain as remote learning for all students. If you are a remote learning student, you can still remain remote, however we recommend that you reconsider and transition back to in person learning for more success.

 

7:30 am Arrival and health screening at Lincoln gym doors

8:00 am Lancer Family and optional Breakfast in the classroom

8:35-12:10 pm Periods 1-4 

12:10 pm Grab and Go Lunch  (Optional) 

12:55-2:00 pm Lancer Success (Teacher Support) (Remote)

2:00-3:00 pm Lancer Success Independent (Remote)

 

*Daily In-person Attendance will be tracked to notify guardians*

Health Guidelines when at school:

 1. Health screening is done at HOME before entering the school; temperature check; this health form is found on our website as a green banner at the top of the page.
  1. English Health Screening Form: https://bit.ly/StudentsSafeAccessALHS
  2. Spanish Health Screening Form: https://bit.ly/EspanolStudentSafeAccessALHS
 2. Masks at all times; except for eating Breakfast and or Lunch.
 3. Social distancing from students and teachers while in class and during passing periods.
 4. Washing hands and using hand sanitizer.

 

Parking: Southeast Parking Lot is currently a PM Covid Testing Site. (Parking lot limited)

Students are encouraged to wear Lincoln gear. All students will be provided a Lancer Mask:

The shirt/color options this year are:

 • navy blue
 • gray
 • white or black
 • NO RED SHIRTS, SHOES, OR BELTS ALLOWED.
 • NO Baseball Caps (Only Lancer caps)

You do not have to wear a Lincoln shirt, but strongly encouraged.

Please watch Video for complete In-Person Learning and Social Distancing instructions:

https://youtu.be/h4oV_eVx0MM

If you would like to adjust your learning option, Please contact our main office at 720-423-5001 or Email: AskALancer_@dpsk12.org.

 

Antonio Esquibel

Principal

 


PREPARATORIA ABRAHAM LINCOLN

2285 S. Federal Blvd.

Denver, CO 80219

720-423-5000

 

La preparatoria Abraham Lincoln está haciendo la transición a cuatro días a la semana de aprendizaje en persona.

Estimada comunidad de la escuela secundaria Abraham Lincoln,

Nuestro equipo administrativo de la escuela secundaria Abraham Lincoln y el equipo de liderazgo de DPS han estado trabajando arduamente para planificar experiencias positivas y enriquecedoras para todos los estudiantes. Hemos seguido las pautas de salud de DPS 5 para ofrecer una experiencia exitosa de 2 días a la semana para los estudiantes en persona. Con nuestro personal y estudiantes siguiendo con éxito estas pautas en el segundo y tercer trimestre, nos ha colocado en una posición para avanzar hacia una experiencia de aprendizaje en persona de 4 días para todos los estudiantes de Lincoln. Creemos que al brindar una experiencia de aprendizaje en persona de 4 días, apoyará mejor a nuestros estudiantes con el éxito académico y la interacción social con otros estudiantes y maestros.

A partir del martes 6 de abril aquellos que decidan ser o seguir siendo aprendices en persona pasarán a un horario en persona de lunes a jueves (4 días a la semana). Los viernes permanecerán como aprendizaje remoto para todos los estudiantes. Si usted es un estudiante de aprendizaje remoto, aún puede permanecer alejado, sin embargo, le recomendamos que reconsidere y haga la transición de regreso al aprendizaje en persona para tener más éxito.

7:30 am Llegada y examen de salud en las puertas del gimnasio Lincoln

8:00 am Familia Lancer y desayuno opcional en el aula

8: 35-12: 10 pm Períodos 1-4

12:10 pm Almuerzo para llevar (opcional)

12: 55-2: 00 pm Lancer Success (Apoyo al maestro) (Remoto)

2: 00-3: 00 pm Lancer Success Independiente (Remoto)

* Se hará un seguimiento de la asistencia diaria en persona para notificar a los tutores *

Pautas de salud en la escuela:

 1. El examen de salud se realiza en CASA antes de ingresar a la escuela; control de temperatura; este formulario de salud se encuentra en nuestro sitio web como un banner verde en la parte superior de la página.
 1. Máscaras en todo momento; excepto para desayunar o almorzar.
 2. Distanciamiento social de estudiantes y profesores en clase y durante los períodos de transición.
 3. Lavarse las manos y usar desinfectante para manos.

Estacionamiento: El estacionamiento del sureste es actualmente un sitio de pruebas PM Covid. (Estacionamiento limitado)

 Se anima a los estudiantes a usar ropa de Lincoln. Todos los estudiantes recibirán una máscara Lancer:

Las opciones de camiseta / color de este año son:

 • Azul marino
 • gris
 • blanco o negro
 • NO SE PERMITEN CAMISETAS, ZAPATOS O CINTURONES ROJOS.
 • NO gorras de béisbol (solo gorras Lancer)

No es necesario que use una camisa de Lincoln, pero se recomienda encarecidamente.

Vea el video para obtener instrucciones completas sobre aprendizaje en persona y distanciamiento social:

https://youtu.be/tqzlysPA8r0

Si desea ajustar su opción de aprendizaje, comuníquese con nuestra oficina principal al 720-423-5001 o envíe un correo electrónico a: AskALancer_@dpsk12.org .

 Antonio Esquibel

Principal

 


TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG ABRAHAM LINCOLN

2285 S. Liên bang Blvd.

Denver, CO 80219

720-423-5000

 

Trường Trung học Abraham Lincoln đang chuyển sang học trực tiếp bốn ngày một tuần.

Kính gửi cộng đồng trường trung học Abraham Lincoln,

Nhóm Hành chính của Trường Trung học Abraham Lincoln và đội ngũ lãnh đạo DPS của chúng tôi đã làm việc chăm chỉ để hoạch định những trải nghiệm tích cực và phong phú cho tất cả học sinh. Chúng tôi đã tuân theo Hướng dẫn Sức khỏe DPS 5 để cung cấp trải nghiệm thành công 2 ngày / tuần cho Người học Trực tiếp. Với việc nhân viên và học sinh của chúng tôi thực hiện thành công các hướng dẫn này trong Quý 2 và Quý 3, điều đó đã đặt chúng tôi vào một vị trí để tiến tới trải nghiệm học tập Trực tiếp 4 ngày cho tất cả học sinh Lincoln. Chúng tôi tin rằng bằng cách cung cấp trải nghiệm học tập Trực tiếp trong 4 ngày, nó sẽ hỗ trợ tốt hơn cho học sinh của chúng tôi để đạt được thành công trong học tập và giao tiếp xã hội với các học sinh và giáo viên khác.

Bắt đầu từ Thứ Ba, ngày 6 tháng Tư, những người quyết định trở thành hoặc vẫn là người học Trực tiếp sẽ chuyển sang lịch học Trực tiếp từ Thứ Hai đến Thứ Năm (4 ngày một tuần). Các ngày thứ Sáu sẽ vẫn là học từ xa cho tất cả học sinh. Nếu bạn là sinh viên học từ xa, bạn vẫn có thể tiếp tục từ xa, tuy nhiên, chúng tôi khuyên bạn nên xem xét lại và chuyển trở lại học trực tiếp để thành công hơn.

7:30 sáng Đến và kiểm tra sức khỏe tại cửa phòng tập Lincoln

8:00 sáng Gia đình Lancer và Bữa sáng tùy chọn trong lớp học

8: 35-12: 10 giờ tối Khoảng thời gian 1-4

12:10 trưa Bắt và Đi Ăn trưa (Tùy chọn)

12: 55-2: 00 chiều Lancer Thành công (Hỗ trợ của Giáo viên) (Từ xa)

2: 00-3: 00 chiều Lancer Thành công Độc lập (Từ xa)

* Điểm danh trực tiếp hàng ngày sẽ được theo dõi để thông báo cho người giám hộ *

Hướng dẫn Sức khỏe khi ở trường:

 1. Khám sức khỏe TẠI NHÀ trước khi nhập học; kiểm tra nhiệt độ; biểu mẫu sức khỏe này được tìm thấy trên trang web của chúng tôi dưới dạng biểu ngữ màu xanh lá cây ở đầu trang.
 1. Mặt nạ mọi lúc; ngoại trừ ăn sáng và ăn trưa.
 2. Xa cách xã hội với học sinh và giáo viên khi ở trong lớp và trong thời gian trôi qua.
 3. Rửa tay và sử dụng nước rửa tay.

Bãi đậu xe: Bãi đậu xe Đông Nam hiện là một địa điểm thử nghiệm PM Covid. (Bãi đậu xe có hạn)

Học sinh được khuyến khích mặc đồ Lincoln. Tất cả học sinh sẽ được cung cấp một Mặt nạ Lancer:

Các tùy chọn áo / màu năm nay là:

 • xanh nước biển
 • màu xám
 • màu trắng hoặc đen
 • KHÔNG ĐƯỢC PHÉP ÁO SƠ MI, GIÀY HOẶC DƯỚI ĐỎ.
 • KHÔNG có mũ bóng chày (Chỉ mũ Lancer)

Bạn không nhất thiết phải mặc áo sơ mi Lincoln, nhưng được khuyến khích mạnh mẽ.

Vui lòng xem Video để có hướng dẫn đầy đủ về Học tập trong người và Cách xa xã hội:

https://youtu.be/h4oV_eVx0MM

 

Nếu bạn muốn điều chỉnh tùy chọn học tập của mình, Vui lòng liên hệ với văn phòng chính của chúng tôi theo số 720-423-5001 hoặc Email: AskALancer_@dpsk12.org .

Antonio Esquibel

Hiệu trưởng